Home » Inschrijven » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VOLGEN VAN LESSEN EN/OF ACTIVITEITEN BIJ MUZIEKSCHOOL ’t MUZENHUIS


Artikel 1> Inschrijving
Inschrijving geschiedt door aanmelding bij de administratie van het Muzenhuis of door invulling van het inschrijfformulier op de website www.muzenhuis.nl. De cursist verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier of door toe mailing van het inschrijfformulier vanuit  www.muzenhuis.nl een exemplaar van de algemene voorwaarden van het Muzenhuis te hebben ontvangen. Op eerste verzoek wordt alsnog een exemplaar hiervan aan de cursist ter beschikking gesteld, c.q. aan hem/haar toegezonden of toe gemaild.
Artikel 2> Duur cursusjaar en activiteiten 
De jaarlestarieven zijn berekend en worden gefactureerd over 44 lessen.
a. Men kan inschrijven voor een lesperiode van 2 jaar tegen het daarvoor geldende tarief met een significant voordeel en met de mogelijkheid van betaling in 24 maandelijkse betalingstermijnen.
b. Men kan ook inschrijven voor een lesperiode van 1 jaar tegen het daarvoor geldende lestarief met de mogelijkheid van betaling in 12 maandelijkse betalingstermijnen met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand.
c. Deze dienstverlening zal direct aanvangen met de overeenkomst van opdracht, waardoor het recht van ontbinding uitgesloten wordt.
Her-aanmeldingsformulier:
Is men geplaatst, dan moet men zich voor een volgend cursusjaar opnieuw inschrijven op een her-inschrijvingsformulier. Ook bij inschrijving van één jaar, wordt er een opzegtermijn van één maand
in acht genomen.
Inschrijving met een opzegtermijn van één maand:
c. Men kan zich ook inschrijven met een opzegtermijn van 1 maand tegen het daarvoor geldende lestarief. Niet van toepassing voor Groepslessen, Musicallessen/groepen, Band coaching, Ensemblelessen en Koren.
Bij inschrijving met een opzegtermijn van 1 maand is
het rekenvoorbeeld:
De opzegtermijn wordt als volgt berekend: Als er bijvoorbeeld op 23 februari met de lessen wordt begonnen en het Muzenhuis ontvangt de opzegging op 5 september, dan gaat de opzegtermijn in op 23
september en zullen de lessen doorgaan tot 23 oktober.
Tijdens de maand augustus zal er dan geen incasso plaatsvinden. Na betaling van 11 lesgeld-betalingstermijnen is het totale lestarief van één jaar door u voldaan. De maanden juli en augustus tellen samen als één maand. Het cursusgeld wordt uitsluitend door middel van automatische incasso geïnd.
Artikel 3> Tussentijdse uitschrijving
Men verbindt zich voor de periode waarvoor men heeft ingeschreven, zie artikel 2. Wanneer men heeft ingeschreven volgens artikel 2 sub b en/of c dan is tussentijdse uitschrijving alleen mogelijk in geval van
verhuizing van de cursist naar een plaats buiten de straal van 50 km te rekenen vanaf de plaats waar een locatie van het Muzenhuis is gevestigd en/of waar de cursus/les/activiteit plaats vindt, tenzij de cursist bij de aanvang van de cursus/les/activiteit reeds feitelijk
verder dan de genoemde afstand woonachtig is en dit heeft medegedeeld, in welk geval die afstand geen reden voor tussentijdse uitschrijving kan zijn. In het geval van tussentijdse wijziging door verhuizing dient tijdig tevoren een schriftelijk verzoek tot tussentijdse
uitschrijving onder de overlegging van een deugdelijk bewijs van aanstaande verhuizing te worden gericht aan de directeur van het Muzenhuis. Daar op kan geen uitzondering worden gemaakt. De beëindiging van de cursus/les/activiteit gaat dan in op de eerste van
de volgende maand waar in de opzegging heeft plaats gevonden, maar minimaal één maand vanaf de datum van opzegging.
Wanneer uw voorkeur naar artikel 2 sub c is uitgegaan, dan hebt u gekozen voor de mogelijkheid van een opzegtermijn van 1 maand.
Artikel 4> Tussentijdse opzegging door het Muzenhuis
Het Muzenhuis is gerechtigd de overeenkomst met de cursist tussentijds en met dadelijke ingang te beëindigden indien de cursist de werkzaamheden van een docent en/of de leiding van het Muzenhuis dan wel de medecursisten in ernstige mate hindert bij de
uitvoering van zijn of haar werkzaamheden vóór, tijdens en/of na de officiële lesuren. Een zodanig geval doet zich in ieder geval voor als het Muzenhuis de cursist schriftelijk gewaarschuwd heeft wegens ontoelaatbaar gedrag en/of houding jegens de bestuur en/of docenten en/of andere cursisten van het Muzenhuis en de cursist desondanks het laakbare gedrag en/of de laakbare houding daarna onvoldoende heeft gecorrigeerd. In dat geval blijft het volledige cursusgeld desondanks verschuldigd.
Artikel 5> De cursussen 
Cursussen gaan alleen door als er voldoende deelnemers zijn.
Wanneer een cursus geen doorgang kan vinden ontvangt de cursist hiervan bericht. De vraag of er sprake is van voldoende deelnemers is uitsluitend ter beoordeling van het Muzenhuis. Het reeds betaalde
cursusgeld wordt alsdan zonder rentevergoeding terugbetaald. Bij plaatsing houdt het Muzenhuis zoveel als mogelijk rekening met de voorkeursdag. Groepslessen en ensemblelessen gaan alleen van start
bij voldoende deelnemers.
Artikel 6> Huishoudelijke richtlijnen
Het Muzenhuis zal al het mogelijke in het werk stellen om aan de wensen van de cursist met betrekking tot het inroosteren van de lessen te voldoen. Wanneer roostertechnisch een roosterwijziging moet plaatsvinden dan kan de cursist geen rechten aan eerder gemaakte afspraken ontleden. Een en ander is ook van toepassing bij het noodzakelijkerwijs moeten veranderen/wijziging van docent/leerkracht om welke reden dan ook. Het kan voorkomen dat een lesgenoot gedurende het cursusjaar in de vorm van groeps- of
duoles met de lessen moet stoppen of dat een lesgenoot de lessen niet wil voortzetten. Doet zo’n situatie zich voor en is/zijn niet meteen een ander(e) lesgeno(o)t(en) voorhanden, dan geeft de

overblijvende cursist bij deze inschrijving toestemming om verder als trio, duo- of als privéles-leerling van 20 minuten voor het dan daarvoor geldende lestarief de lessen te volgen.
Artikel 7> Vakanties – Nationale en Christelijke feestdagen alsmede het Sinterklaasfeest
Met uitzondering van de gebruikelijke Nationale- en Christelijke feestdagen alsmede het Sinterklaasfeest, vinden de lessen en/of activiteiten gedurende het gehele jaar plaats. Mocht één of meerdere van de ingeroosterde lessen en/of activiteiten op één van de
genoemde feestdagen vallen, dan worden deze lessen en/of activiteiten niet ingehaald en vindt er ook geen restitutie van lesgelden plaats. De jaarlestarieven zijn berekend en worden gefactureerd over 44 lessen. De overblijvende lesweken, die u dus niet betaalt, worden gebruikt voor de grote zomervakantie van het
Muzenhuis alsmede tijdens de Kerstvakantie zoveel mogelijk gelijklopend met de vakanties van het primair onderwijs.
De vakanties van de AMV leerlingen, AMV instrumentale lessen en Kindergroepen lopen gelijk met alle vakanties van het primair onderwijs. Deze inhaallessen worden wekelijks ingehaald door de
lestijd van deze lessen te verlengen.
Artikel 8> Lesgeld
Het bedrag van het totale les/cursusgeld is afhankelijk van de aard en de omvang van de te volgen cursus, les of activiteit en is bij vooruitbetaling verschuldigd. Eventueel kan - na uitdrukkelijke goedkeuring van de bestuur van het Muzenhuis - het les/cursusgeld
in maandelijkse afbetalingstermijnen bij vooruitbetaling door middel van een automatische incasso opdracht worden voldaan. Deze afbetalingstermijnen zijn geen lesgeldbedragen per maand. Lesgeldplichtig is diegene die de ouderlijke macht uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht heeft, in het algemeen voor leerlingen tot 18 jaar: de ouder of verzorger. Ouders/verzorgers van leerlingen van 18 tot 21 jaar blijven betalingsplichtig. De cursusgelden worden ieder jaar automatisch verhoogd met een percentage gelijk aan de stijging van het totaal prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptiereeks voor werknemersgezinnen met een inkomen beneden de grens van de verplichte sociale verzekeringen, door het Centraal Bureau voor de Statistiek te den Haag vastgesteld op de meest recente tijdbasis ten opzichte van het  vereenkomstige cijfer van een jaar daarvoor.
Hiertoe zullen de cursusbedragen voornoemd worden
vermenigvuldigd met een factor welke wordt verkregen door het bovengenoemde prijsindexcijfer van de maand eindigend ultimo april van enig jaar te delen door het prijsindexcijfer van de overeenkomstige maand van een jaar daarvoor en deze factor af te ronden op drie decimalen. In ieder geval echter zullen de cursusbedragen niet lager zijn dan bovengenoemd.
Artikel 9> Betaling
In geval van niet, c.q. niet tijdige dan wel onvolledige betaling in strijd met artikel 8, is het bestuur van het Muzenhuis gerechtigd aan de cursist te verbieden om het terrein en/of de gebouwen van de muziekschool te betreden dan wel de cursist van het terrein van het
Muzenhuis te verwijderen, c.q. verwijderd te houden en/of activiteiten van het Muzenhuis in welke vorm of zin ook bij te wonen, totdat het verschuldigde cursus- en/of lesgeld volledig door het Muzenhuis is ontvangen. Dit alles onverminderd de verplichting tot
de betaling van het verschuldigde cursus- en/of lesgeld en/of tot de nakoming van andere financiële verplichtingen van de cursist - welke dan ook - jegens het Muzenhuis. Mocht betaling niet op de overeengekomen betaalwijze plaatsvinden en/of automatische incasso niet mogelijk blijken te zijn, dan wordt bij de tweede betalingsherinnering € 125,- aan administratiekosten in rekening gebracht en bij de derde betalingsherinnering nogmaals € 250,- aan
administratiekosten berekend. Het Muzenhuis behoudt zich het recht voor, dat als na de in de eerste betalingsherinnering gestelde betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, de incasso ter hand te stellen aan de door het Muzenhuis aan te stellen
deurwaarderskantoor. Voorts is vanaf de vervaldatum van het cursus en/of lesgeld de wettelijke rente hierover verschuldigd te rekenen vanaf de eerste dag der verschuldigdheid ervan zonder nadere sommatie verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening.
Artikel 10> Betalingsverplichting
Indien de cursist niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is het Muzenhuis bevoegd de cursus- of
les-overeenkomst en/of andere overeenkomst betreffende een muziekinstrument/goederen - naar keuze van het Muzenhuis - zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de cursist aansprakelijk van de door het Muzenhuis geleden en nog te lijden schade, welke onder meer kan bestaan uit het cursus- en/of lesgeld van het lopende cursusjaar en/of van een activiteit, alle overige gemaakte kosten welke door het Muzenhuis dan ook, inclusief die ter zake de ter beschikkingstelling van het muziekinstrument/de goederen en/of de bewaring en/of verzekering en/of reparatie en dergelijke gemaakt, hetwelk in een aparte
overeenkomst zal worden vastgelegd, renteverlies,  instderving, verval en aankoopkorting bij derde(n) en dergelijke, de kosten van ingebrekestelling, transportkosten en dergelijke. Indien het  Muzenhuis bij wanprestatie van de cursist tot buiten gerechtelijke
maatregelen overgaat, komen alle kosten die voortvloeien uit inning van lesgelden voor rekening van de betreffende lesgeld plichtige.
Artikel 11> Absentenregeling
Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich, indien zij hun les om welke reden dan ook niet kunnen volgen, afmelden. Indien driemaal achter elkaar een les wordt gemist, zonder dat dit schriftelijk of mondeling
wordt gemeld aan de administratie van het Muzenhuis, houdt het Muzenhuis zich het recht voor de ingeroosterde tijd van desbetreffende absent te laten vervallen en eventueel een andere (nieuwe) leerling in te roosteren op de door de absent verzaakte tijd. Absent zal dan zelf contact op moeten  

nemen met de administratie van het Muzenhuis om  een nieuwe lestijd af te spreken, mits roostertechnisch mogelijk. Tevens zal er geen restitutie van lesgelden
plaatsvinden.
Artikel 12> Verzuim van lessen
a. Verzuimde lessen door de leerling, zoals de door de leerling zelf geplande vakanties buiten de reguliere Muzenhuisvakanties om, of absenties door ziekte, of om welke reden dan ook, kunnen niet worden ingehaald en worden niet gerestitueerd.
b. Verzuim van lessen ontheft de cursist nimmer van betaling van het cursus- en/of lesgeld.
c. Wanneer in een lesperiode van 44 lessen door ziekte of overmacht van een leerkracht/docent meer dan drie lessen zijn uitgevallen wordt dit beschouwd als overmacht en is Muzenhuis niet verplicht voor vervanging van docent zorg te dragen en tevens niet verplicht deze uitgevallen lessen te crediteren. Zo mogelijk wordt een waarnemer aangesteld. Ziekte van de docent geeft contractant niet het recht om de lopende lesovereenkomst op te zeggen cq. te beëindigen.
d. Restitutie van betaald lesgeld wordt niet verleend
Artikel 13> Persoonlijke gegevens
Wijziging van de persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en dergelijke van de cursist dienen schriftelijk aan het secretariaat te worden gemeld. Bij gebreke hiervan zal het Muzenhuis haar mededelingen kunnen doen op het laatstelijk door de cursist aan haar opgegeven adres.
Artikel 14> Aansprakelijkheid
Het Muzenhuis en haar werknemers aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging, diefstal en/of vermissing van bezittingen en/of eigendommen van de cursist. Zij dienen hiervoor zelve ook op het terrein van het Muzenhuis volledig als goed huisvader zorg te dragen en het Muzenhuis te vrijwaren van
vorderingen van derde(n) m.b.t. vorderingen te dier zake betreffende zaken welke zij zelve onder zich houden en/of bezitten tijdens hun aanwezigheid op het terrein van, c.q. in de gebouwen van het
Muzenhuis. Op iedere aansprakelijkheid voor schade door een ongeval en/of ziekte van de cursist ontstaan en/of veroorzaakt tijdens en/of in verband met het volgen van cursus en/of les en/of enige andere activiteit wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De cursist verplicht zich jegens het Muzenhuis desgewenst voor alle voornoemde en dergelijke risico’s zelve zich voldoende te verzekeren. Door de cursist aan de gebouwen en/of terreinen en/of roerende zaken van
Muzenhuis (mede) toegebrachte schade, dient de cursist op eerste vordering van het Muzenhuis de aan het Muzenhuis te vergoeden op straffe van een verbod tot de verdere toegang van het terrein en/of  gebouwen van het Muzenhuis en/of het onverminderd de vordering tot schadevergoeding van het Muzenhuis jegens de cursist en desgewenst tot de beëindiging van de cursus/les en/of activiteit door de muziekschool, indien de laatstgenoemde dit wenselijk acht.
Artikel 15> Nietigheid en/of Vernietigbaarheid
In geval één van de onderhavige bepalingen en/of enig gedeelte ervan nietig is dan wel door een rechtelijke beslissing nietig wordt verklaard, verbinden partijen zich reeds nu voor alsdan om daarvoor in de plaats overeen te komen een zodanige rechtsgeldige afspraak welke het meest en volledig zal voldoen aan hetgeen partijen met die bepaling en/of gedeelte ervan in deze overeenkomst hebben beoogd af te spreken en zal al datgene worden geacht hiervoor in de plaats te treden. In ieder geval blijven in geval van nietigheid en/of vernietigbaarheid van enige bepaling en/of gedeelte ervan alle overige bepalingen volledig en ongewijzigd van kracht.
Artikel 16> Overmacht
In geval van overmacht worden alle verplichtingen van het Muzenhuis jegens de cursist opgeschort. In geval deze periode van overmacht meer dan drie maanden duurt, zijn zowel het Muzenhuis als de cursist bevoegd de overeenkomst de beëindigen met een opzegtermijn gelijk aan het lopende cursusjaar voor zover dit cursusjaar nog lopende is. In dat geval heeft de cursist geen recht op terugbetaling van het
reeds betaalde cursusgeld over het lopende cursusjaar om reden dat dergelijke risico’s niet in het cursusgeld zijn doorberekend. Van overmacht aan de zijde van het Muzenhuis is in ieder geval sprake indien na het tot stand komen van deze overeenkomst het Muzenhuis verhinderd wordt haar verplichtingen uit deze overeenkomst en/of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog,  oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, (werk)staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en/of uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen,
defecten aan roerende zaken en/of gebouwen, storingen in de voorzieningen van de gebouwen en/of te gebruiken materialen en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld en/of risicosfeer van het Muzenhuis.
Artikel 17> Portretrecht en geluidsopnames
’t Muzenhuis laat regelmatig fotoreportages en geluidsopnames maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze kunnen zowel worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden alsook voor op de website. Met het ondertekenen c.q. toemailen van het
inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Men kan schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord. ’t Muzenhuis zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.
Artikel 18> Voorbehoud
Alle bovengenoemde informatie, regels en voorwaarden gelden vanaf 1 september 2013. Deze zijn van kracht totdat deze worden herzien.
Artikel 19> Geschillen:
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke uit de onderhavige overeen komst zullen ontstaan omtrent de vraag van de totstandkoming, de inhoud n/of uitleg, dan wel de uitvoering van deze overeenkomst wordt in eerste instantie beslist door de bevoegde rechters in het arrondissement Haarlem.